Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho công tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cập nhật năm 2023)

Nhằm mục tiêu tăng cường công tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Bệnh viên, Hội đồng khoa học công nghệ bệnh viện đã tổ chức họp, thông qua quy trình đăng ký, phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở.

Hội đồng khoa học công nghệ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trân trọng thông báo tới các cán bộ, viên chức, người lao động quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho công tác nghiên cứu khoa học năm 2023 như sau: 

- Quyết định ban hành quy trình đăng ký và phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

- Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

- Yêu cầu đối với đề cương NCKH.

- Yêu cầu đối với đề tài NCKH.

- Phiểu chấp thuận tham gia đề tài NCKH (nếu có).

Trân trọng

Files