Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: contact@bvcubadonghoi.vn

BAN GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚI

GIÁM ĐỐC

Thầy thuốc Ưu tú

BS. CKII. Nguyễn Đức Cường

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thầy thuốc Nhân dân
BS. CKII. Trần Tiến Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC


TS. BS. Trần Thị Sơn Trà