Chỉ Đạo Tuyến Là Gì?

  1. Vị trí

Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

      2. Chức năng

-   Tham mưu, giúp giám đốc xây dựng các chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý cử cán bộ đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

-   Tổ chức chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới, chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới,tổ chức tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, cử cán bộ đi luân phiên.

-   Chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

      3. Nhiệm vụ

-   Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu

-   Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến.

-   Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới.

-   Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.

-   Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chuyển tuyến, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

-   Tổ chức tiếp nhận đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên, đơn vị đầu ngành về chuyên môn kỹ thuật nhằm phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

                                                                                                                    Phòng Chỉ đạo tuyến./.