Hưởng Ứng Ngày An Toàn Người Bệnh Thế Giới Năm 2023 - Lắng Nghe Tiếng Nói Của Người Bệnh

An toàn người bệnh là vấn đề sức khoẻ cộng đồng mang tính toàn cầu. Mục tiêu của ATNB là các dịch vụ khám chữa bệnh hướng tới chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trước hết phải cố gắng không làm tổn hại thêm cho chính bản thân họ. ATNB là một trong những quyền cơ bản của người dân, những tổn hại của người bệnh, chăm sóc không được an toàn cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây những tổn thương trên khắp thế giới. Trên thế giới, cứ 1 phút trôi đi có 5 bệnh nhân chết vì chăm sóc không được an toàn.

Thực tế trong quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho thấy rằng khi bệnh nhân được đối xử như những đối tác trong quá trình chăm sóc của họ thì họ sẽ đạt được những lợi ích đáng kể về sự an toàn, sự hài lòng của bệnh nhân và kết quả về sức khỏe. Bằng cách trở thành thành viên tích cực của nhóm chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân có thể đóng góp vào sự an toàn cho việc chăm sóc của họ và của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Thông qua khẩu hiệu “Lắng nghe tiếng nói của người bệnh!”, WHO kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo rằng người bệnh được tham gia vào việc xây dựng chính sách, được đại diện, tham gia vào các chiến lược an toàn, được chăm sóc phù hợp với kế hoạch hành động ATNB toàn cầu. Điều này chỉ có thể đạtl được bằng cách cung cấp nền tảng và cơ hội cho nhiều người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng khác nhau nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng và ưu tiên của họ nhằm nâng cao sự an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm, độ tin cậy và công bằng.