Thông Báo Kế Hoạch Xét Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Cho Cán Bộ Viên Chức Trong Cơ Sở Y Tế

1. Ban hành Kế hoạch xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III, chi tiết xem ở tập tin đính kèm bên dưới (1013-bvcuba_0001.pdf)

2. Ban hành Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán từ Kế toán viên trung cấp lên Kế toán viên, chi tiết xem ở tập tin đính kèm bên dưới (1014-bvcuba_0001.pdf)

Files