Hàm Mod Trong Excel

  1. Hàm MOD làm gì? Công thức như thế nào?

Hàm MOD là hàm tính trả về số dư khi lấy số bị chia chia cho số chia. Nếu sau khi chia mà kết quả có số dư thì hàm MOD sẽ trả về kết quả số dư, nếu không có số dư thì hàm MOD sẽ trả về 0.

Hàm MOD có công thức như sau:

=MOD(number,divisor)

(Một số máy tính cài đặt là dấu “;” thay vì dấu “,” ở mỗi câu lệnh)

Trong đó:

  • number: là số bị cha.
  • divisor: là số chia. Số chia phải khác 0. Trường hợp số chia là 0 thì hàm MOD sẽ trả về kết quả lỗi #DIV/0! như sau:

Ảnh 1

Cần lưu ý rằng, kết quả của hàm MOD sẽ trả về cùng dấu với số chia (không quan tâm tới dấu của số bị chia).

  1. Ví dụ ứng dụng hàm MOD

Để có thể hiểu hơn về tính ứng dụng của hàm MOD, ta có thể tham khảo các ví dụ sau:

Ví dụ: Để tính số dư của các phép chia dưới đây thì ta làm các bước sau:

Ảnh 2

Bước 1: Nhập công thức sau vào ô tham chiếu đầu tiên muốn hiển thị kết quả (C2):

=MOD(A2,B2)

(Một số máy tính cài đặt là dấu “;” thay vì dấu “,” ở mỗi câu lệnh)

Trong đó: 

  • MOD: là hàm trả về kết quả là số dư sau khi lấy số bị chia chia cho số chia.
  • A2: là số bị chia.
  • B2: là số chia.

Ảnh 3

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Ảnh 4

Bước 3: Nhấn vào ô kết quả đầu tiên, kéo dấu “+” ở góc dưới bên phải ô để sao chép công thức tới các ô cần làm tròn.

Ảnh 5

Như vậy, có thể thấy rằng hàm MOD sẽ giúp người sử dụng tính số dư của phép chia một cách nhanh chóng, từ đó người sử dụng thao tác tính toán nhanh hơn. Hi vọng bài viết này có thể giúp bạn áp dụng hàm MOD để ứng dụng trong công việc của mình.

Các bạn có thể tải file đính kèm bên dưới để xem cách làm chi tiết.

 

Files