Phình Động Mạch Não - Chẩn Đoán Và Điều Trị

4 THÁNG ĐẦU NĂM PHÁT HIỆN NHIỀU CA PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO VỠ TẠI BVHNVN CUBA- ĐỒNG HỚI VÀ TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH